طوقه زنی چاه

مطالب اخیر

طوقه زنی چاه
آبان/07

طوقه زنی چاه:
میتوان از طوقه زنی برای فیکس کردن اطراف چاه استفاده کرد تا از ریزش آن به درون چاه جلوگیری کرد. لذا میتوان در چاه قدیمی یا نو چنین کاری انجام داد.