لوله کشی آب سرد و گرم

مطالب اخیر

لوله کشی آب سرد و گرم
آبان/07

تاسیسات فنی تهران در زمینه نگهداری تمامی سیستم های حرارتی و برودتی سابقه کلوله کشی آب سرد و گرم:
تاسیسات فنی تهران در زمینه نگهداری تمامی سیستم های حرارتی و برودتی سابقه کار فراوان داشته است لذا چه در مرحله لوله کشی آب سرد و گرم با کادر مجرب و تضمین مناسب و چه در زمینه راه اندازی موتور خانه و یا چیلر و... برای ساختمان ها اماده ارائه خدمت میباشد.ر فراوان داشته است لذا چه در مرحله لوله کشی آب سرد و گرم با کادر مجرب و تضمین مناسب و چه در زمینه راه اندازی موتور خانه و یا چیلر و... برای ساختمان ها اماده ارائه خدمت میباشد.