حفر چاه نو

مطالب اخیر

حفر چاه نو
آبان/07

حفر چاه نو:
شرکت فنی تهران با کادر مجرب در این زمینه و با بیمه کردن این اشخاص تعهد اجرای مطلوب کار و نیز تضمین سلامت پرسنل را با تجهیزات جدید و جرفه ای حفر چاه انجام میدهد. حفر چاه در انواع زمین ها انجام میشود و نرخ ان بستگی به زمین محل حفر دارد. فقط نکته ای ک وجود دارد هرگز نباید از حفر چاه کنار جاه اب یا ... نزدیک به ان خود داری کرد.